Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Особливості планування товарного асортименту

На третьому етапі на базі типових розробляються і затверджуються для кожного конкретного магазину обов’язкові асортиментні переліки. Вони враховують конкретні умови функціонування роздрібного торговельного підприємства і включають: назву і тип магазину, його торговельну площу, місце знаходження, найменування споживчих комплексів, мікро комплексів, товарних груп, а також назви товарів, кількість їх різновидів, кількість товарних одиниць у магазині [1].

Асортиментний перелік затверджують магазину на один рік, після закінчення якого вносять корективи з врахуванням зміни купівельного попиту та кон’юнктури торгівлі, насичення товарного ринку, змін в асортименті товарів, що реалізують.

Діяльність, що направлена на удосконалення структури асортименту продукції, повинна здійснюватись постійно. Різноманітні складові цієї роботи - дослідження ринку, попиту споживачів, дослідження і розробка самої продукції, розробка політики цін, планування реклами і заходів по стимулюванню продажу товарів підлягають постійному контролю і регулюванню у відповідності з їх значенням на різних стадіях життєвого циклу продукції.

Планування та характеристики товарного асортименту, як відомо, багато в чому залежать від зони господарювання підприємства (ринку чи сегменту ринку). Отже, при формуванні перспективного товарного асортименту дуже важливо враховувати такий фактор як то стратегічна зона господарювання. Стратегічна зона господарювання (СЗГ) - окремий сегмент зовнішнього середовища підприємства, на який воно має, або хоче мати вихід.

Вибір СЗГ безпосередньо пов'язаний з місією підприємства. Якщо місією підприємства є обслуговування ринку споживчих товарів і послуг, то в якості СЗГ виступають або окремі сегменти ринку товарів народного споживання, або різноманітні поєднання цих сегментів. Це можуть бути як усвідомлені, так і неусвідомлені більшістю соціальних груп потреби в тих або інших товарах та послугах. В якості СЗГ можуть також виступати регіональні ринки окремих товарів або їх поєднання.

Місія підприємства може обумовлюватися як однією СЗГ, так і їх набором.

Для виділення СЗГ застосовують такі параметри, як: перспективи зростання в даній СЗГ, перспективи рентабельності виробництва продукції в даній СЗГ, очікуваний рівень нестабільності зовнішнього середовища.

Процес виділення СЗГ починається з визначення потреб потенційних споживачів продукції. В залежності від характеру засобів задоволення цих потреб досліджують можливі технологічні рішення пов'язані з виробництвом цих засобів.

На основі аналізу засобів задоволення потреб і технології їх виробництва прогнозують можливий тип клієнта (покупця), що може в перспективі придбати такі засоби по ціні, зумовленій витратами виробництва по даній технології виявлених засобів задоволення потреби. Після цього визначають географічний регіон, в якому можуть концентруватися більшість потенційних клієнтів.

Шляхом аналізу зазначених чинників визначають, які з них можуть забезпечити успіх підприємства в даній СЗГ [4].

Планування асортименту продукції припускає координацію цілого ряду взаємозалежних видів діяльності: науково-технічних досліджень і розробок, досліджень ринку, організації товароруху, стимулювання збуту й реклами.

Перейти на страницу: 1 2 3

Анализ эффективности деятельности ООО Солидарность
В условиях рыночных отношений, когда предприятия получают практически полную финансовую независимость, встаёт необходимость мобилизации всех внутренних резервов предприятия и дальнейшей их реализации для выживания в конкурентной среде. Имея надёжный источник капитала в виде ...

Характеристика научно-производственной деятельности РУП Минская областная сельскохозяйственная опытная станция НАН Беларуси
Работа коллектива опытной станции направлена на решение актуальных вопросов развития сельскохозяйственного производства. Принятое направление исследований станции в основном соответствовало задачам, поставленным директивными органами перед сельскохозяйственной наукой и прак ...